Co je to psychoterapie

Psychoterapie je léčba psychologickými prostředky (především rozhovorem). Účinnost psychoterapie závisí zejména na kvalitě vytvořeného psychoterapeutického vztahu, na motivaci a připravenosti klienta pro psychoterapii.
Psychoterapie je vhodná pro léčení psychických, psychosociálních a psychosomatických obtíží.
Psychoterapie člověku pomáhá řešit duševní potíže a přispívá k osobnostnímu rozvoji.
Existuje velké množství různých psychoterapeutických směrů, každý si tedy může vybrat, který jemu bude vyhovovat. Například některé přístupy jsou více direktivní, zaměřené na nácvik, jiné kladou důraz na aktivitu klienta a terapeut je spíše průvodcem a podporou. Psychoterapeutické školy se ale od sebe navzájem učí, proto je dnes většina směrů eklektická, či integrativní (vybírají z různých škol různé techniky a teorie).
Co je to Gestalt terapie
Co je to Existenciální analýza a logoterapie

Jak probíhá psychoterapie?

Psychoterapie může probíhat formou individuálních, párových, nebo skupinových sezení. Individuální psychoterapie má podobu individuálních konzultací, které probíhají v pravidelných intervalech dle vzájemné domluvy, obvykle 1x týdně, nebo 1x za 14 dnů.
Hlavním prostředkem psychoterapie je rozhovor, lze ale využít i dalších psychoterapeutických technik (neverbální techniky, nácvik situací, experiment atd.).
Nezbytnou podmínkou psychoterapie, na které závisí její účinek, je utvoření kvalitního psychoterapeutického vztahu, založeného na vzájemné důvěře a respektu. Z tohoto důvodu je důležité, aby si klient našel psychoterapeuta, který mu bude vyhovovat stylem práce, a který mu bude „sedět“.

Jak se liší psychoterapie od poradenství?

Poradenství je obvykle krátkodobá forma podpory (1-5 sezení). Poradenství se zaměřuje na konkrétní problém nebo téma. Hlavním prostředkem pomoci je poskytnutí informací, doporučení, které pomohou klientovi zorientovat se v problému, nebo naučit se novým dovednostem.
Naopak v rámci psychoterapie nevystupuje psychoterapeut v roli experta, který udílí rady. Je spíše průvodcem na cestě sebepoznání a seberozvoje klienta. Psychoterapeut nedává univerzální rady, ale pomáhá klientovi najít vlastní cestu, jak zvládat své potíže a jak žít spokojený život. V psychoterapii se pracuje se strukturou osobnosti, zkoumají se hlubší souvislosti prožívání a chování klienta.

Jak dlouho trvá psychoterapie?

Délka je velmi individuální a závisí na vzájemné domluvě, které se odvíjí od potřeb klienta, typu jeho potíží a na způsobu práce psychoterapeuta.
Pokud klient vyhledá psychoterapeuta v krizové situaci, a není třeba řešit hlubší souvislosti nebo dlouhodobější potíže, pak jsou konzultace zaměřeny na krizovou intervenci. Cílem konzultací je podpořit klienta ve zvládání situace, pomoci mu zorientovat se v situaci, uvědomit si vlastní potřeby a najít cestu, jak situaci zvládnout. Obvykle stačí několik konzultací v kratším časovém intervalu.
Zvládání dlouhodobějších osobnostních nebo vztahových potíží, stejně tak jako léčba duševních nemocí, vyžaduje mnohem delší a pravidelnou spolupráci, která obvykle trvá několik měsíců i let.